top of page
N_1_12_Katarzia_poster_A3-page-001.jpg
katarzia_nastupiste_2024_sg-14.jpg

 

Katarzia

Nástupište 1-12, Topoľčany, 2024

Katarína sa v tvorbe zameriava prevažne na figurálnu olejomaľbu. Je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde ukončila bakalársky stupeň štúdia v Ateliéri klasických maliarskych disciplín pod vedením prof. Ľudovíta Hološku. Následne získala svoj titul na magisterskom stupni štúdia v ateliéri START UP pod vedením Mgr. Art. Jána Triašku, Art.D.

Autorka v sérii olejomalieb tematizuje vzťah súčasného človeka s prírodou a zároveň nazerá i na jeho problematiku. Skrze osobnú reflexiu skúma naše duševné prepojenie s krajinou a emočnú škálu, ktorú nám dokáže poskytovať. Zaoberá sa stereotypnou dichotómiou živého človeka a neživej prírody, ktorú však v sérii rozvíja ďalej do nových významov a vzájomného vzťahu. Jej ťažiskom je tak práve snaha o dekódovanie ľudskej skúsenosti na percepčnej a emocionálnej úrovni a zároveň i o obnovenie prirodzených väzieb medzi súčasným jednotlivcom a prírodou.

Autor: Katarína Magdiaková

Kurátorka: Zuzana Godálová

Výstavu podporili: Fond na podporu umenia, Mesto Topoľčany, Smartweb, tristanpress.sk, pardon, :RÁDIO_FM

Trvanie: 23. 03. 2024 - 22. 04. 2024

Miesto konania: Nástupište 1-12

Fotky: Samuel Galanský

https://www.plan.art/st-art/nastupiste-1-12-v-topolcanoch

https://www.nastupiste.sk/news/news_otvorenie-vystavy-katarina-magdiakova-katarzia/

 

Catharsis

Nástupište 1-12, Topoľčany, 2024

Katarína's work mainly focuses on figurative oil painting. She is a graduate of the Academy of Arts in Banská Bystrica, where she completed her bachelor's degree in the Studio of Classical Painting Disciplines under the guidance of prof. Ľudovít Hološka. Subsequently, she received her master's degree in the START UP studio under the guidance of Mgr. Art. Ján Triaška, Art.D.

In a series of oil paintings, the author thematizes the relationship of contemporary man with nature and at the same time looks at its problems. Through personal reflection, she explores our mental connection with the landscape and the emotional range it can provide us. She deals with the stereotypical dichotomy of living man and inanimate nature, which, however, she develops further into new meanings and mutual relations in the series. Its center of gravity is precisely the effort to decode the human experience on a perceptual and emotional level and at the same time to restore the natural ties between the contemporary individual and nature.

Author: Katarína Magdiaková

Curator: Zuzana Godálová

The exhibition was supported by: Fond na podporu umenia, Mesto Topoľčany, Smartweb, tristanpress.sk, pardon, :RÁDIO_FM

Duration: 23. 03. 2024 - 22. 04. 2024

Venue: Nástupište 1-12, Topoľčany, SK

Photos: Samuel Galanský

 

PO PRASLICI / IN FEMALE TAIL

Pistoriho palác, Bratislava, 2023

Výstava mladých slovenských autoriek v Pistoriho paláci skúma, čo si ženy odnášajú z rodiny. Môže ísť o bylinkárstvo či traumu. 

Či chceme alebo nechceme, všetci si z rodiny odnášame viac ako len farbu očí alebo tvar nosa - formuje našu identitu i svetonázor. Výstava Po praslici, ktorá sa v Pistoriho paláci otvára už 5. decembra, je venovaná práve fenoménom generačného prenosu v rodinách, špeciálne v ženskej línii.

Ide predovšetkým o najmladšiu generáciu žien - výtvarníčok, ktoré na výstave  ponúknu svoj pohľad na to, ako na identitu súčasných žien vplývajú ich príbuzní a predkovia. Výstava štyroch maliarok a jednej grafičky sa pritom obracia k rodine ako nositeľovi zvykov, návykov a svetonázorov.  “Autorky predstavujú rôznorodé prenášanie vzorov v našich rodinných bunkách i vyrovnávanie sa s nimi najmä zo ženskej pozície. Dotýkajú sa osobnej i kolektívnej pamäte, prijímania i opúšťania zdedeného, sú kritické i oslavujúce,” hovorí kurátorka výstavy Jana Babušiaková. 

Každá z nich sleduje svoju vlastnú líniu uvažovania, a vlastné skúsenosti z rôznorodých rodinných prostredí a situácií. Ide napríklad o intimitu telesného dotyku, ktorá dáva základ vzťahu k vlastnému telu a s ktorým máme prvý kontakt vždy skrze svojich najbližších príbuzných. Alebo o rámce, ktoré naša spoločnosť kladie na ženy napríklad i skrze pohľad na vieru a jej výklad z hľadiska konzervatívnych hodnôt. V ich dielach sa odrážajú aj tradičné jednania, ktoré chcú rozvíjať a zachovávať, napríklad odkaz bylinkárstva v práci s prírodnými pigmentami, ale i  také, ktoré by bolo vhodné opustiť, pretože sú zraňujúce a škodlivé, ako je nezdravý nacionalizmus či alkoholizmus. Tieto podoby fungovania sa nevyhli ani konfrontácii s vstupmi moderného sveta do života prevažne vo vidieckych oblastiach: preto sa súčasťou vizuálnej skúsenosti stali aj dočasné architektonické a voľnočasové prvky, ako sú párty stany, fóliovníky či altánky.

Absolventky z Banskej Bystrice a Bratislavy ponúkajú vo svojich dielach sondy do aktuálnej podoby slovenskej spoločnosti tak, ako ju citlivo vníma nová generácia žien. Ide o pohľady takpovediac zvnútra tej jednotky, o ktorej tvrdíme, že je základ štátu. Je vidno, že robia akúsi “revíziu” - nezahadzujú apriori všetko zdedené, ale hľadajú a kriticky zhodnocujú, čo je prínosné a funkčné vzhľadom k meniacej sa spoločnosti i vlastnému sebaobrazu. Jednotlivé autorky pritom pracujú rôznymi spôsobmi, od experimentálnych techník skúmania a kombinácie prírodných pigmentov, cez punkáčsku ironizáciu až po klasickú maľbu a varianty kompozícií s prevažne ženskou figúrou či jej fragmentom.

 

Autorka textu: Jana Babušiaková

Autori: Barbora Durajová, Katarína Magdiaková, Sarah Pekarčíková, Kristína Vacek, Kristína  Záhorová

Kurátorka: Jana Babušiaková

Výstavu podporili: Fond na podporu umenia

Trvanie: 05. 12. 2023 - 18. 01. 2023

Miesto konania: Pistoriho palác

Fotky: Matesh Kmetankijan, Adam Šakový

https://www.citylife.sk/vystava/po-praslici-in-female-tail

 

PO PRASLICI / IN FEMALE TAIL

Pistoriho palác, Bratislava, 2023

The exhibition of young Slovak women authors in the Pistori Palace examines what women inherit from their family. It could be herbalism or trauma.

Whether we like it or not, we all carry more than just the color of our eyes or the shape of our nose from our family - it forms our identity and worldview. The exhibition Po praslici/In female tail, which opens in the Pistori Palace on December 5, is dedicated to the phenomenon of generational transmission in families, especially in the female line.

It is primarily about the youngest generation of women - artists, who will offer their perspective at the exhibition on how the identity of contemporary women is influenced by their relatives and ancestors. The exhibition of four female painters and one graphic artist addresses the family as the bearer of customs, habits and worldviews. "The authors represent the current transmission of patterns in our family conditions of coping with them, especially from a female position. They touch personal and collective memory, the acceptance and abandonment of the inherited, they are critical and celebratory," says exhibition curator Jana Babušiaková.

Each of them follows their own line of thinking, and their own experiences from domestic family situations. This is, for example, the intimacy of bodily touch, which provides the basis for a relationship with one's own body and with which we always have first contact through our closest relatives. Or about the frameworks that our society places on women, for example through the view of faith and its interpretation from the point of view of conservative values. Their works also reflect traditional actions that they want to develop and preserve, for example the legacy of herbalism in working with natural pigments, but also those that would be appropriate to abandon because they are hurtful and harmful, such as unhealthy nationalism or alcohol. These forms of functioning did not avoid the confrontation with the entrances of the modern world into life mainly in rural areas: that is why temporary architectural and leisure elements such as party tents, foil trees and gazebos became part of the visual experience.

Graduates from Banská Bystrica and Bratislava offer in their works probes into the current form of Slovak society in such a way as to be sensitively perceived by the new generation of women. These are views, so to speak, from within the unit that we claim is the basis of the state. It can be seen that they are doing a kind of "revision" - they are not throwing away everything inherited a priori, but are looking for and critically evaluating what is beneficial and functional in view of the changing society and their own self-image. Individual authors use a certain measure, from experimental techniques of research and combination of natural pigments, through punk ironization to classical painting and variants of the composition with a predominantly female figure or its fragment.

 

Author of the text: Jana Babušiaková

 

 

Authors: Barbora Durajová, Katarína Magdiaková, Sarah Pekarčíková, Kristína Vacek, Kristína Záhorová

Curator: Jana Babušiaková

The exhibition was supported by: Fond na podporu umenia

Duration: 05. 12. 2023 - 18. 01. 2023

Venue: Pistoriho palác

Photos: Matesh Kmetankijan, Adam Šakový

Screenshot_20231123-105159_Instagram.jpg
IMG_20231024_131540_281.jpg

 

UMEANO 11

Hory Doly, Liptovský Mikuláš, 2023

Katarína Magdiaková je slovenská výtvarníčka, ktorá sa primárne venuje figurálnej maľbe. Je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vybrané diela zo série "Medzi nami" zobrazujú ženské figurálne kompozície v blízkom telesnom kontakte/dotyku. Autorka skúma pevné intímne vzťahy, ktoré si ženy medzi sebou vytvárajú. Pre ženu je veľmi dôležité mať vo svojom živote podporu a pochopenie iných žien. Potrebuje s nimi zdieľať seba a svoj svet, ide o intímne odhaľovanie sa "donaha". 

Eva Töröková, absolventka Akadémie umení v Banskej Bystrici (2019), finalistka súťaže VÚB maľba (2019). Maliarka sa zaoberá celý život prereflektovaním téz o svedomí, či jeho absencii. Pretvára ho do rôznych tém ktorými sa zaoberá. Aktuálna téma, ktorú vystavuje je séria "Rodina". Rodina má byť stredom od ktorého sa človek má odvíjať. Nie je vždy tomu tak. 

Autori: Katarína Magdiaková, Eva Töröková

Trvanie: 21.10. 2023 - 30. 11. 2023

Miesto konania: Hory Doly, Liptovský Mikuláš

Fotky: Katarína Magdiaková 

 

UMEANO 11

Hory Doly, Liptovský Mikuláš, 2023

Katarína Magdiaková is a Slovak artist who primarily works with figural painting. She is a graduate of the Academy of Arts in Banská Bystrica. Selected works from the series "Between us" depict female figurative compositions in close bodily contact/touch. The author examines the strong intimate relationships that women create with each other. It is very important for a woman to have the support and understanding of other women in her life. She needs to share herself and her world with them, it is about revealing himself intimately.

Eva Töröková, graduate of the Academy of Arts in Banská Bystrica (2019), finalist of the VÚB painting competition (2019). The painter has spent her whole life reflecting on theses about conscience, or its absence. She transforms it into various topics that she deals with. The current theme that she exhibits is the "Family" series. The family should be the center from which a person should develop. This is not always the case.

Authors: Katarína Magdiaková, Eva Töröková

Duration: 21.10. 2023 - 30. 11. 2023

Venue: Hory Doly, Liptovský Mikuláš

Photos: Katarína Magdiaková 

foto.ingenerefeminino2.jpg

 

IN GENERE FEMININO

Synagóga Brezno, Brezno, 2022

Kolektívna výstava IN GENERE FEMININO prezentuje prítomnosť ženy vo všetkých vystavených dielach. Ide o ženu nežnú, subtílnu, priateľku žien, o ženu mystickú, tajomnú nymfu spätú s prírodou, ale aj o ženu silnú a emancipovanú v prostredí súčasného vidieka.

Autorky reflektujú v prezentovaných dielach rozmanité idey, avšak fundamentálnym ťažiskom, ktoré umelkyne spája, je práve oná žena, tak ako už napovedá aj samotný názov výstavy IN GENERE FEMININO, čo vo voľnom preklade z latinského jazyka znamená „v ženskom rode“. Výstava si prioritne nedáva za cieľ predostrieť kritickú analýzu súčasného sveta a postavenia ženského rodu v ňom, ale ponúka osobné skúsenosti a výpovede mladých žien, ktoré  žijú v súčasnej spoločnosti a sú konfrontované s rôznymi situáciami, problémami, názormi, myšlienkami. Výstava je teda skutočným odrazom aktuálnej situácie ženy v spoločnosti, ale aj samej so sebou. Cez individuálnu prizmu sa autorky pozerajú na seba, na svet, na spoločnosť a aktuálne otázky či už osobné alebo celospoločenské, globálne. A teda, aj keď hlavným cieľom je podať otvorenú výpoveď prežitého, práve spomínaná dávka kritiky sa stáva neoddeliteľnou súčasťou výstavy.

Prezentované diela sú výpoveďami individuálnych príbehov mladých žien – umelkýň. Každá sa zameriava na inú stránku ženského bytia, vnútorného prežívania a následnej konfrontácie s okolitým svetom. Diela vás vťahujú do týchto rozmanitých, zároveň intímnych mikrosvetov a tak spoločne poskytujú komplexnejší pohľad na to, aké to je žiť IN GENERE FEMININO.

Autori: Barbora Durajová, Katarína Magdiaková, Kristína Vacek, Kristína

   Záhorová

Výstavu podporili: Fond na podporu umenia, mesto Brezno, Technické služby Brezno

Trvanie: 16. 02. 2022 - 15. 03. 2022

Miesto konania: Synagóga Brezno

Fotky: Katarína Magdiaková a M.B.

Brezno:https://www.brezno.sk/v-synagoge-otvorili-vystavu-diel-ktore-su-vypovedami-individualnych-pribehov-mladych-umelkyn/?f=

Horehronie:https://www.horehronie.sk/aktivity1/podujatia/archiv-podujati/podujatia/vystava-in-genere-feminino

 

IN GENERE FEMININO

Synagogue Brezno, Brezno, 2022

The collective exhibition IN GENERE FEMININO presents the presence of women in all exhibited works. It is about a gentle, subtle woman, a friend of women, a mystical woman, a mysterious nymph connected to nature, but also a strong and emancipated woman in the contemporary rural environment.

The authors reflect various ideas in the presented works, but the fundamental center of gravity that unites the artists is the woman, as the very name of the exhibition IN GENERE FEMININO, which loosely translated from the Latin language means "in the female gender". The exhibition does not primarily aim to present a critical analysis of the contemporary world and the position of the woman in it, but offers personal experiences and statements of young women who live in contemporary society and are confronted with various situations, problems, opinions, and ideas. The exhibition is therefore a true reflection of the current situation of women in society, but also with herself. Through an individual prism, the authors look at themselves, the world, society and current issues, whether personal or societal, globally. And so, even if the main goal is to give an open testimony of the experienced, the aforementioned dose of criticism becomes an integral part of the exhibition.

The presented works are statements of individual stories of young women artists. Each focuses on a different side of a woman's being, inner experience and subsequent confrontation with the surrounding world. The works draw you into these diverse, at the same time intimate micro-worlds and thus together provide a more comprehensive view of what it is like to live IN GENERE FEMININO.

 

Authors: Barbora Durajová, Katarína Magdiaková, Kristína Vacek,

      Kristína Záhorová

The exhibition was supported by: Fond na podporu umenia, the city of Brezno, Technical services Brezno

Duration: 16. 02. 2022 - 15. 03. 2022

Venue: Synagogue Brezno

Photos: Katarina Magdiakova and M.B.

239587523_884170842453828_6109796571483325276_n.jpg
DSC_6340.JPG

 

festival FRAJ

Čierny orol, Rimavská Sobota, 2021

FRAJ je multižánrové podujatie, ktoré sa odohráva v historickej budove Čierny Orol v Rimavskej Sobote. V jej priestoroch sa popri koncertoch, diskusiách, workshopoch či divadelných predstaveniach bude 27. ~ 28. augusta 2021 konať aj skupinová výstava umelcov vybraných na základe open callu. Rozsiahla výstava vizuálneho umenia je tematická a viaže sa na ročníkovú tému festivalu, ktorou sú v roku 2021 KONTRASTY.

Autori: Kateřina Kocourková, Alžbeta Hrnčiarová, Katarína Magdiaková,

   Dominik Turan, Dominika Škorváneková, Small Dicks, Michaela 

   Prablesková, Brigita Teplanová

Trvanie: 27. 08. - 28. 08. 2021

Miesto konania: Čierny Orol, Rimavska Sobota

Fotky: Samuel Marčok a Filip Grofčík

 

festival FRAJ

Čierny orol, Rimavska Sobota, 2021

FRAJ is a multi-genre event that takes place in the historic building Čierny Orol in Rimavska Sobota. In addition to concerts, discussions, workshops and theater performances, a group exhibition of 8 artists selected on the basis of an open call will be held on August 27-28, 2021. The large-scale exhibition of visual art is thematic and is linked to the annual theme of the festival, which in 2021 is CONTRASTS.

 

Authors: Kateřina Kocourková, Alžbeta Hrnčiarová, Katarína Magdiaková,

     Dominik Turan, Dominika Škorváneková, Small Dicks, Michaela

     Prablesková, Brigita Teplanová

Duration: 27. 08. - 28. 08. 2021

Venue: Čierny Orol, Rimavska Sobota

Photos: Samuel Marčok a Filip Grofčík

BB-plagat-web-750x1060.jpg
B3A4233-HDR-1060x698.jpg

 

Periférne videnie

Pistoriho palác, Bratislava, 2021

11. december 2020 – 31. január 2021

Výstava s názvom Periférne videnie predstavuje výber z diel študentov/iek, doktorandov/iek a absolventov/iek Katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Názov odkazuje na perifériu ako na miesto hodné povšimnutia. Výstava si kladie za cieľ predstaviť absolventov/doktorandov a študentov Katedry maľby. Selekcia diel sa zameriava aj na vyzreté bakalárske a magisterské práce, ktoré bude môcť verejnosť vidieť po prvýkrát.
Táto škola si prešla problematickým zrodom a je najmladšou vysokou školou akademického druhu s umeleckým vzdelávaním na Slovensku. Pedagógovia katedry maľby, vedúci ateliérov (doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD. – vedúci Katedry maľby, doc. Štefan Balázs, ArtD., akad.mal., prof. Ľudovít Hološka, akad. mal., Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD. – vedúci ateliérov) s podporu kurátorky I. Moncoľovej ponúkajú galerijný princíp samotnej selekcie diel, ako aj prezentácie výstavy. Výstava je zameraná primárne na médium maľby, stále viac expandujúceho do priestoru, predstavuje talentované osobnosti s reflexiou celospoločenských ako aj osobných tém, vyjadrených v médiu klasickej maľby, experimetovania s papierom a pigmentami, inštaláciou.

Vystavujúci: Lucia Horvátová, David Jávorský, Michaela Šuranská, Vlad Yurashko, Roman Ďurček (doktorandi), Peter Decheť, Barbora Durajová, Nikola Černá, Tatiana Jakubove, Martin Kačmarek, Kateřina Kocourková, Veronika Kršteníková, Michael Luzsicza, Katarína Magdiaková, Magdaléna Masárová, Peter Mičák, Michaela Murínová, Tatiana Ondziková, Kristína Pechová, Monika Ručková, Miroslav Sandanus, Ema Stasová, Natália Šimonová, Šimon Tóth, Kristína Vaceková, Kristína Zahorová

Kurátorka: Ivana Moncoľová
Odborní garanti: Ján Triaška, Ivana Moncoľová

Výstavu podporili: Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj,  Moncolova Editions

Trvanie: 11. 12. 2020 - 31. 01. 2021

Miesto konania: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania Pistoriho palác, Štefánikova ul. 25, Bratislava

Fotky: Jakub Hauskrecht a umelci

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=VVVOTeLsCJc

Artalk: https://artalk.cz/2020/12/10/ts-periferne-videnie/

Stayhappening: https://stayhappening.com/e/perif%C3%A9rne-videnie-peripheral-vision-E2ISTE70XXN

 

 

Peripheral vision

Pistoriho palác, Bratislava, 2021

11 December 2020 – 31 January 2021

The exhibition entitled Peripheral Vision presents a selection of artworks by students, doctoral students and graduates of the Department of Painting of the Academy of Arts in Banská Bystrica. The name refers to the periphery as a place worth attention. The exhibition aims to introduce graduates / doctoral students and students 4th-6th grades of the Department of Painting. The selection of artworks also focuses on mature bachelor's and master's outputs, which are on public view for the very first time.
This school has gone through a problematic birth and is the youngest academic university with an art education in Slovakia. Teachers of the Department of Painting, head of studios (doc. Mgr. Art. Ján Triaška, ArtD. - head of the Department of Painting, doc. Štefan Balázs, ArtD., Academic painter, prof. Ľudovít Hološka, academic painter, Mgr. Art. Rastislav Podoba, ArtD. - head of studios) with the support of curator I. Moncoľová offer the gallery principle of the selection of artworks itself, as well as the presentation of the exhibition. The exhibition focuses primarily on the medium of painting, which is increasingly expanding into space, and presents talented personalities with reflects on societal as well as personal themes, expressed in the medium of classical painting, experimenting with paper and pigments.

 

Artists: Lucia Horvátová, David Jávorský, Michaela Šuranská, Vlad Yurashko, Roman Ďurček (doktorandi), Peter Decheť, Barbora Durajová, Nikola Černá, Tatiana Jakubove, Martin Kačmarek, Kateřina Kocourková, Veronika Kršteníková, Michael Luzsicza, Katarína Magdiaková, Magdaléna Masárová, Peter Mičák, Michaela Murínová, Tatiana Ondziková, Kristína Pechová, Monika Ručková, Miroslav Sandanus, Ema Stasová, Natália Šimonová, Šimon Tóth, Kristína Vaceková, Kristína Zahorová

Curator: Ivana Moncoľová
Professional guarantors: Ján Triaška, Ivana Moncoľová

The exhibition was supported by: Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj,  Moncolova Editions

Duration: 11. 12. 2020 - 31. 01. 2021

Venue: Old Town Center of Culture and Education Pistoriho palác, Štefánikova ul. 25, Bratislava

Photos: Jakub Hauskrecht and artists

Video: https://www.youtube.com/watch?v=VVVOTeLsCJc

Stayhappening: https://stayhappening.com/e/perif%C3%A9rne-videnie-peripheral-vision-E2ISTE70XXN

About the Artist

Katarína Magdiaková (*1997) is a artist working mostly with figural painting. Since 2016 she studyed at the Academy of Arts in Banská Bystrica, where she graduated bachelor's degree in Studio of classical painting disciplines under the leadership of prof. Ľudovít Hološka, akad.mal. She continued her studies at the master's level of study in studio START UP under leadership of Mgr.art. Ján Triaška, Art.D.

bottom of page