top of page
foto.ingenerefeminino2.jpg

 

IN GENERE FEMININO

Synagóga Brezno, Brezno, 2022

Kolektívna výstava IN GENERE FEMININO prezentuje prítomnosť ženy vo všetkých vystavených dielach. Ide o ženu nežnú, subtílnu, priateľku žien, o ženu mystickú, tajomnú nymfu spätú s prírodou, ale aj o ženu silnú a emancipovanú v prostredí súčasného vidieka.

Autorky reflektujú v prezentovaných dielach rozmanité idey, avšak fundamentálnym ťažiskom, ktoré umelkyne spája, je práve oná žena, tak ako už napovedá aj samotný názov výstavy IN GENERE FEMININO, čo vo voľnom preklade z latinského jazyka znamená „v ženskom rode“. Výstava si prioritne nedáva za cieľ predostrieť kritickú analýzu súčasného sveta a postavenia ženského rodu v ňom, ale ponúka osobné skúsenosti a výpovede mladých žien, ktoré  žijú v súčasnej spoločnosti a sú konfrontované s rôznymi situáciami, problémami, názormi, myšlienkami. Výstava je teda skutočným odrazom aktuálnej situácie ženy v spoločnosti, ale aj samej so sebou. Cez individuálnu prizmu sa autorky pozerajú na seba, na svet, na spoločnosť a aktuálne otázky či už osobné alebo celospoločenské, globálne. A teda, aj keď hlavným cieľom je podať otvorenú výpoveď prežitého, práve spomínaná dávka kritiky sa stáva neoddeliteľnou súčasťou výstavy.

Prezentované diela sú výpoveďami individuálnych príbehov mladých žien – umelkýň. Každá sa zameriava na inú stránku ženského bytia, vnútorného prežívania a následnej konfrontácie s okolitým svetom. Diela vás vťahujú do týchto rozmanitých, zároveň intímnych mikrosvetov a tak spoločne poskytujú komplexnejší pohľad na to, aké to je žiť IN GENERE FEMININO.

Autori: Barbora Durajová, Katarína Magdiaková, Kristína Vacek, Kristína

   Záhorová

Výstavu podporili: Fond na podporu umenia, mesto Brezno, Technické služby Brezno

Trvanie: 16. 02. 2022 - 15. 03. 2022

Miesto konania: Synagóga Brezno

Fotky: Katarína Magdiaková a M.B.

Brezno:https://www.brezno.sk/v-synagoge-otvorili-vystavu-diel-ktore-su-vypovedami-individualnych-pribehov-mladych-umelkyn/?f=

Horehronie:https://www.horehronie.sk/aktivity1/podujatia/archiv-podujati/podujatia/vystava-in-genere-feminino

 

IN GENERE FEMININO

Synagogue Brezno, Brezno, 2022

The collective exhibition IN GENERE FEMININO presents the presence of women in all exhibited works. It is about a gentle, subtle woman, a friend of women, a mystical woman, a mysterious nymph connected to nature, but also a strong and emancipated woman in the contemporary rural environment.

The authors reflect various ideas in the presented works, but the fundamental center of gravity that unites the artists is the woman, as the very name of the exhibition IN GENERE FEMININO, which loosely translated from the Latin language means "in the female gender". The exhibition does not primarily aim to present a critical analysis of the contemporary world and the position of the woman in it, but offers personal experiences and statements of young women who live in contemporary society and are confronted with various situations, problems, opinions, and ideas. The exhibition is therefore a true reflection of the current situation of women in society, but also with herself. Through an individual prism, the authors look at themselves, the world, society and current issues, whether personal or societal, globally. And so, even if the main goal is to give an open testimony of the experienced, the aforementioned dose of criticism becomes an integral part of the exhibition.

The presented works are statements of individual stories of young women artists. Each focuses on a different side of a woman's being, inner experience and subsequent confrontation with the surrounding world. The works draw you into these diverse, at the same time intimate micro-worlds and thus together provide a more comprehensive view of what it is like to live IN GENERE FEMININO.

 

Authors: Barbora Durajová, Katarína Magdiaková, Kristína Vacek,

      Kristína Záhorová

The exhibition was supported by: Fond na podporu umenia, the city of Brezno, Technical services Brezno

Duration: 16. 02. 2022 - 15. 03. 2022

Venue: Synagogue Brezno

Photos: Katarina Magdiakova and M.B.

239587523_884170842453828_6109796571483325276_n.jpg
DSC_6340.JPG

 

festival FRAJ

Čierny orol, Rimavská Sobota, 2021

FRAJ je multižánrové podujatie, ktoré sa odohráva v historickej budove Čierny Orol v Rimavskej Sobote. V jej priestoroch sa popri koncertoch, diskusiách, workshopoch či divadelných predstaveniach bude 27. ~ 28. augusta 2021 konať aj skupinová výstava umelcov vybraných na základe open callu. Rozsiahla výstava vizuálneho umenia je tematická a viaže sa na ročníkovú tému festivalu, ktorou sú v roku 2021 KONTRASTY.

Autori: Kateřina Kocourková, Alžbeta Hrnčiarová, Katarína Magdiaková,

   Dominik Turan, Dominika Škorváneková, Small Dicks, Michaela 

   Prablesková, Brigita Teplanová

Trvanie: 27. 08. - 28. 08. 2021

Miesto konania: Čierny Orol, Rimavska Sobota

Fotky: Samuel Marčok a Filip Grofčík

 

festival FRAJ

Čierny orol, Rimavska Sobota, 2021

FRAJ is a multi-genre event that takes place in the historic building Čierny Orol in Rimavska Sobota. In addition to concerts, discussions, workshops and theater performances, a group exhibition of 8 artists selected on the basis of an open call will be held on August 27-28, 2021. The large-scale exhibition of visual art is thematic and is linked to the annual theme of the festival, which in 2021 is CONTRASTS.

 

Authors: Kateřina Kocourková, Alžbeta Hrnčiarová, Katarína Magdiaková,

     Dominik Turan, Dominika Škorváneková, Small Dicks, Michaela

     Prablesková, Brigita Teplanová

Duration: 27. 08. - 28. 08. 2021

Venue: Čierny Orol, Rimavska Sobota

Photos: Samuel Marčok a Filip Grofčík

BB-plagat-web-750x1060.jpg
B3A4233-HDR-1060x698.jpg

 

Periférne videnie

Pistoriho palác, Bratislava, 2021

11. december 2020 – 31. január 2021

Výstava s názvom Periférne videnie predstavuje výber z diel študentov/iek, doktorandov/iek a absolventov/iek Katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Názov odkazuje na perifériu ako na miesto hodné povšimnutia. Výstava si kladie za cieľ predstaviť absolventov/doktorandov a študentov Katedry maľby. Selekcia diel sa zameriava aj na vyzreté bakalárske a magisterské práce, ktoré bude môcť verejnosť vidieť po prvýkrát.
Táto škola si prešla problematickým zrodom a je najmladšou vysokou školou akademického druhu s umeleckým vzdelávaním na Slovensku. Pedagógovia katedry maľby, vedúci ateliérov (doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD. – vedúci Katedry maľby, doc. Štefan Balázs, ArtD., akad.mal., prof. Ľudovít Hološka, akad. mal., Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD. – vedúci ateliérov) s podporu kurátorky I. Moncoľovej ponúkajú galerijný princíp samotnej selekcie diel, ako aj prezentácie výstavy. Výstava je zameraná primárne na médium maľby, stále viac expandujúceho do priestoru, predstavuje talentované osobnosti s reflexiou celospoločenských ako aj osobných tém, vyjadrených v médiu klasickej maľby, experimetovania s papierom a pigmentami, inštaláciou.

Vystavujúci: Lucia Horvátová, David Jávorský, Michaela Šuranská, Vlad Yurashko, Roman Ďurček (doktorandi), Peter Decheť, Barbora Durajová, Nikola Černá, Tatiana Jakubove, Martin Kačmarek, Kateřina Kocourková, Veronika Kršteníková, Michael Luzsicza, Katarína Magdiaková, Magdaléna Masárová, Peter Mičák, Michaela Murínová, Tatiana Ondziková, Kristína Pechová, Monika Ručková, Miroslav Sandanus, Ema Stasová, Natália Šimonová, Šimon Tóth, Kristína Vaceková, Kristína Zahorová

Kurátorka: Ivana Moncoľová
Odborní garanti: Ján Triaška, Ivana Moncoľová

Výstavu podporili: Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj,  Moncolova Editions

Trvanie: 11. 12. 2020 - 31. 01. 2021

Miesto konania: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania Pistoriho palác, Štefánikova ul. 25, Bratislava

Fotky: Jakub Hauskrecht a umelci

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=VVVOTeLsCJc

Artalk: https://artalk.cz/2020/12/10/ts-periferne-videnie/

Stayhappening: https://stayhappening.com/e/perif%C3%A9rne-videnie-peripheral-vision-E2ISTE70XXN

 

 

Peripheral vision

Pistoriho palác, Bratislava, 2021

11 December 2020 – 31 January 2021

The exhibition entitled Peripheral Vision presents a selection of artworks by students, doctoral students and graduates of the Department of Painting of the Academy of Arts in Banská Bystrica. The name refers to the periphery as a place worth attention. The exhibition aims to introduce graduates / doctoral students and students 4th-6th grades of the Department of Painting. The selection of artworks also focuses on mature bachelor's and master's outputs, which are on public view for the very first time.
This school has gone through a problematic birth and is the youngest academic university with an art education in Slovakia. Teachers of the Department of Painting, head of studios (doc. Mgr. Art. Ján Triaška, ArtD. - head of the Department of Painting, doc. Štefan Balázs, ArtD., Academic painter, prof. Ľudovít Hološka, academic painter, Mgr. Art. Rastislav Podoba, ArtD. - head of studios) with the support of curator I. Moncoľová offer the gallery principle of the selection of artworks itself, as well as the presentation of the exhibition. The exhibition focuses primarily on the medium of painting, which is increasingly expanding into space, and presents talented personalities with reflects on societal as well as personal themes, expressed in the medium of classical painting, experimenting with paper and pigments.

 

Artists: Lucia Horvátová, David Jávorský, Michaela Šuranská, Vlad Yurashko, Roman Ďurček (doktorandi), Peter Decheť, Barbora Durajová, Nikola Černá, Tatiana Jakubove, Martin Kačmarek, Kateřina Kocourková, Veronika Kršteníková, Michael Luzsicza, Katarína Magdiaková, Magdaléna Masárová, Peter Mičák, Michaela Murínová, Tatiana Ondziková, Kristína Pechová, Monika Ručková, Miroslav Sandanus, Ema Stasová, Natália Šimonová, Šimon Tóth, Kristína Vaceková, Kristína Zahorová

Curator: Ivana Moncoľová
Professional guarantors: Ján Triaška, Ivana Moncoľová

The exhibition was supported by: Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj,  Moncolova Editions

Duration: 11. 12. 2020 - 31. 01. 2021

Venue: Old Town Center of Culture and Education Pistoriho palác, Štefánikova ul. 25, Bratislava

Photos: Jakub Hauskrecht and artists

Video: https://www.youtube.com/watch?v=VVVOTeLsCJc

Stayhappening: https://stayhappening.com/e/perif%C3%A9rne-videnie-peripheral-vision-E2ISTE70XXN

About the Artist

Katarína Magdiaková (*1997) is a artist working mostly with figural painting. Since 2016 she studyed at the Academy of Arts in Banská Bystrica, where she graduated bachelor's degree in Studio of classical painting disciplines under the leadership of prof. Ľudovít Hološka, akad.mal. She continued her studies at the master's level of study in studio START UP under leadership of Mgr.art. Ján Triaška, Art.D.

bottom of page