top of page
DSC_2670_edited_edited_edited.jpg
Born in 1997, Dolný Kubín, Slovakia
Works in Žilina, Slovakia

 

Education

09/2021 –  06/2022

Academy of arts in Banská Bystrica (Free fine art, Studio START UP, Mgr.art. Ján Triaška, ArtD.)

 

09/2020 –  06/2021
Academy of arts in Banská Bystrica (Free fine art, 
Studio of classical painting disciplines, prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.)

09/2016 – 06/2020

Academy of arts in Banská Bystrica (Painting, Studio of classical painting disciplines, prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.)
 

09/2012 – 05/2016

School of applied arts in Ružomberok (Painting and other media)

Study visit

2/2019 – 6/2019

Universidad Miguel Hernández de Elche, Spain, program Erasmus+

Internship

10/2022 - 01/2023

Street Art Museum Amsterdam, Netherlands, program Erasmus+

Artist Statment

A word intimacy – has its origin in the Latin word intimus = internal, hidden from the eyes of others. And exactly this word describes my work best.

Intimacy can exist in partner relationships, but also in friendly, family and other relationships. Because intimacy expresses the feeling of close conection, bond, experiencing happiness with close person, mutual understanding and respectfulness, it provides emotional support as well as intimate communication.

I primarily deal with the topic of relationships in my work. I naturally base my work on personal experiences with myself and with those closest to me, with whom I share my daily life and intimacy. I am trying to define my relationship to myself, a kind of self-identification, the search for self, as well as intimacy, which I experience with my family, girlfriends, my partner, or even with nature.

In such deep relationships that we create, people are very open to each other, they share their feelings, traumas, which are very often related to appearance problems. In my work I also react to ideal of beauty, which has a big influence on the psyche of contemporary man. I explore people's inner feelings, I capture them in intimate moments, either with self or in the physical proximity of those closest.

In intimate compositions I show the natural beauty of a person, it is not only a physical visual, but also an expression of the deep bond  we experience between us. Bonds in which we reveal ourselves to each other physically and mentally.

We can also experience intimacy in relation to nature. We can create very deep bonds with her, which can be very powerfull and fulfilling for us. In my work, I try to define my personal relationship with nature, which I transfer to a world full of colorful emotions.

Emotions are the essence of intimacy, which is considered a basic human need. It is inherently important for a person's mental health, well-being and psychosocial functioning. Many people consider their intimate relationships to be the most important source of personal happiness.

Slovo intimita má latinský pôvod v slove intimus = vnútorný, skrytý pred zrakmi iných. A presne toto slovo najlepšie definuje moju tvorbu.

Intimita môže figurovať vo vzťahoch partnerských, ale aj priateľských, príbuzenských a iných. Pretože intimita vyjadruje pocit blízkeho spojenia, puta, prežívania šťastia s blízkou osobou, vzájomné porozumenie a ohľaduplnosť, poskytovanie si emocionálnej podpory ako aj intímnej komunikácie.

Vo svojej tvorbe sa teda primárne zaoberám  témou vzťahov. Moja práca prirodzene vychádza z mojich osobných skúseností so sebou a mojimi najbližšími s ktorými zdieľam svoj každodenný život a svoju intimitu.  Snažím sa definovať svoj vzťah k sebe, akési sebastotožnenie, hľadanie seba, ako aj intimitu, ktorú zažívam s mojou rodinou, priateľkami, partnerom, či dokonca prírodou.

V takýchto hlbokých vzťahoch, ktoré si medzi sebou vztvárame sú osoby k sebe veľmi otvorené, zdieľajú spolu pocity, traumy, ktoré dosť často súvisia aj s problematikou vzhľadu. V tvorbe reagujem teda aj na ideál krásy, ktorý má veľký vplyv na psychiku súčasného človeka. Skúmam vnútorné pocity ľudí, zachytávam ich v intímnych momentoch, či už samých so sebou alebo v telesnej blízkosti najbližších.

V intímnych kompozíciách ukazujem prirodzenú krásu človeka, nejde však len o fyzický vizuál, ale aj o vyjadrenie hlbokého puta/vzťahu, ktorý medzi sebou zažívame. Putá v ktorých sa jeden druhému fyzicky aj psychicky „odhaľujeme donaha“.

Intimitu môžeme takisto zažívať aj vo vzťahu s prírodou. Dokážeme si s ňou vytvárať veľmi hlboký vzťah, ktorý pre nás môže byť veľmi  silný a napĺňajúci. Vo svojej tvorbe sa snažím definovať aj svoj osobný vzťah s prírodou, ktorú posúvam do sveta plného farebných emócií.

Práve emócie sú podstatou intimity, ktorá je považovaná za základnú ľudskú potrebu. Je neodmysliteľne dôležitá pre duševné zdravie človeka, pohodu a psychosociálne fungovanie. Mnoho ľudí svoje intímne vzťahy pokladá za najpodstatnejší zdroj osobného šťastia.

Solo Exhibitions

2024         Katarzia/Catharsis, Nástupište 1-12,                        Topoľčany, Slovakia

Group Exhibitions

2023

2022

2021

2020
 

2018

Po praslici/In female tail, Pistoriho palác, Bratislava, Slovakia

Umeano II, Hory Doly, Liptovský Mikuláš, Slovakia

In genere feminino, Synagóga Brezno, Brezno, Slovakia

festival FRAJ, Čierny orol, Rimavská Sobota, Slovakia

Periférne videnie/Peripheral vision, Pistoriho palác, Bratislava, Slovakia

Odraz/Reflection, Exhibition room, Trstená, Slovakia

bottom of page